פורסם על ידי: danielwinkler1 | 09/06/2012

רשימת קורסים בגיאולוגיה

[הציונים לא חשובים… =]

כנסים גיאולוגיים שהשתתפתי בהם

גיאוכימיה:

מבוא לגיאוכימיה כללית – פרופ' יבחר גנאור [המשמעות של שגיאת מדידה וספרות משמעותיות, תארוך בשיטת Rb-Sr "גרף האיזוכרון", תארוך בשיטת U-Pb "גרף קונקורדיה-דיסקורדיה", פליאוטמפרטורה dO18 בפורימנפרים בנתוניים, תהליך הדיפרנציאציה לגלעין-מעטפת-קרום, מקדם חלוקה עבור יסודות קורט, גיאו-תרמומטר גיאו-ברומטר, שטפי כניסה וציאה ממערכות והמושג 'זמן שהות' ].

גיאוכימיה של איזוטופים – פרופ' איתמר פלאי  [גיאו-כרנולוגיה בשיטות שונות (פחמן14, טריטיום, Rb-Sr, K-Ar,Ar-Ar,אורניום-עופרת "גרף קונקורדיה-דיסקורדיה", Sm-Nd, עקבות ביקוע), מיהול איזוטופי,  עקבות ביקוע והסיטוריה תרמלית, איזוטופים יציבים (שוו"מ איזוטופי, דיפרנציאציה, גיאו-תרמומטרים, משוואת קביעת טמפ'), נפיצות איזוטופים (יציבות גרעינים, אנר' קשר, חייהם ומותם של כוכבים, נוקליאוסינטיזה של יסודות בכוכבים)].

איזוטופים במערכות מיימיות – ד"ר אורית סיון [טריטיום במי גשם ובמי תהום, תארוך פחמן14, רדיום ורדון במי תהום,איזוטופים של מימן וחמצן במולקולת המים:  קו מים מטאוריים, תרמומטריה בטמפ' נמוכות, ביוגיאוכימיה של איזוטופים יציבים: N,P,S,C, איזוטופים יציבים לא סטנדרטים: Fe וכו']

גיאוכימיה של מים – פרופ' יבחר גנאור [כימיה של מי-גשם, ריאקציות בליה בקרקעות ובתת הקרקע: תרמודינמיקה של ריאקציות מים-סלע, מאזני מסות לחישוב המינרלים איתם באו המים במגע מתוך מדידות כימיית-המים, תהליכי ספיחה [לנגמויר,פרוינדליך], קינטיקה של ריאקציות המסה ותהליכי בליה [תאוריית מצב המעבר, ריאקציות מוגבלות פני שטח או מוגבלות הובלה], תרמודינמיקה וקינטיקה של שיקוע מינרלים [חישוב קצב שיקוע גבס] ושל המסת מינרלים [ניסוי בתנאי זרימה mixed flow-through].

הידרולוגיה:

תנועת מומסים ומזהמים במי-תהום ד"ר אלכס יקירביץ' [ שימוש בתוכנת Visual MODFlow Student-Version, הצגה פיסיקלית/מתמטית של מערכת הזרימה וההסעה בתווך נקבובי רווי, שיטות לחיזוי כיוון ועוצמת התנועה של המזהמים, הצגה והגדרה של איזורים "בטוחים", ניסויים ב"עוקבים" tracer tests ללימוד תופעות הסעה והולכה, דיפוזיה מולקולרית ודיספרסיה הידרודינמית, חוק Fick, רטנציה, המסה וחילוף בין מומסים בתווך רווי, המסה והשקעה של מומסים, שיטות נומריות לפתרון פרוס המזהמים בזמן ובמרחב].

זרימה והסעה בתווך הלא-רווי ד"ר אלכס יקירביץ [ שימוש בתוכנת Hydrus1D]. מבוא למבנה הקרקע והמסלע בהקשר לאינטראקציה בין נוזל למוצק: פילוג גודלי גרגר, מינרולוגיה, שטח פנים, נקבוביות אפקטיבית. ,תכונות הנוזל בהקשר לזרימה בתווך נקבובי: מבנה מולקולרי, קשרי מימן, השפעת מומסים, לחץ אדים, מתח פנים, קפילריות, צפיפות וצמיגות. עומד הידראולי: לחץ מטריצי לחץ אוסמוטי, מדידת פוטנציאל המים בקרקע. משוואת הזרימה לתווך לא רווי: דיפוזביות הידראוליות, מדידות ואפיון של מוליכות הידראולית לא רוויה. תנועת מומסים בתווך לא רווי.

הידרולוגיה של מי-תהוםד"ר עופר דהן. המחזור ההידרולוגי בתת-הקרקע, זיהוי מערכות זרימה ומיון אקוויפרים על פי תוכנות כימו-פיזיקליות, עקרון הרציפות (מאזני מסה) ומאזן מומנטים בתווך נקבובי, הגדרה כמותית של פוטנציאל המים בקרקע, מרכיבי הפוטנציאל בתוווך רווי ולא רווי, פוטנציאל הלחץ, פוטנציאל מטריצי, פוטנציאל אוסמוטי וקינטי, איזוטרופיות, אנאיזוטרופיות, הומוגניות ואי הומגניות במערכות זרימה בתת-הקרקע, פיתוח משוואת המומנטים – משוואת דרסי, פיתוח משוואת הזרימה לתווך נקבובי רווי, הצבת משוואת הזרימה במערכת זרימה של מי-תהום, פתרון משוואת הזרימה לחישוב ספיקות ואיפיון הפרמטרים הפזיקלים: פתרונות אנליטיים, פיענוח מבחני שאיבה ושיטות נומריות.

מכניקת סלעים:

מכניקה של סלעים ד"ר יוסי חצור [אנליזת מאמץ ב-2 מימדים, מעגל מוהר של מאמצים, אנליזת עיבור/מעוות, יחסי מאמץ-עיבור, הגדרת הקבועים האלסטיים, סגנונות כשל בסלעים, בדיקות מעבדה, הקריטריון של גריפיט, קרטיריון הכשל של קולומב-מוהר, קריטריונים אמפיריים לחיזוי חוזק סלעים, מישורי חולשה בסלעים, חיכוך בסלעים: חוק אמונטון, חוזק גזירה של מישורי חולשה, הערכה אנליטית של העוצמה והכוון של המאמצים הראשוניים, שיטת over coring ורוזטת מאמצים, פתרון קירש לפיזור מאמצים ב2 מימיים בסלע רציף, שבירה הידראולית, שיטת פלאט ג'ק, מבוא לתכנון יסודות בקרקע.  ]

מבוא לגיאומכניקה – ד"ר יוסי חצור [מיון קרקעות: התפלגות גודל גרגר ופלסטיות וגבולות אטנברג, אינטרקציה בין מים ומינרלים חרסיתיים בתת הקרקע, מעגל מוהר של מאמצים, מאמץ אפקטיבי ומתח קפילרי, קונסולידציה בקרקעות ובדיקת קונסולידציה חד מימדית עפ"י התיאוריה של טרצגי, בדיקת לחיצה חד-צירית/ מרחבית (טרי-אקסיאלית) ובדיקת גזירה ישירה,  חוזק גזירה של קרקעות בלתי קוהזיביות- לא מלוכדות, השפעת לחץ מי נקבים על חוזק הגזירה, התנזלות, מבוא ליציבות מדרונות]

גיאולוגיה סטרוקטורלית – ד"ר אלון זיו [טנזור המאמצים ומעגלי מוהר, דפורמציה קשיחה ובלתי קשיחה, מדידת מעוות, רהולוגיה: אלסטיות, פלסטיות וצמיגות, דפורמציה קשיחה: שברים, סדקים, עורקים, מודל השבירה של אנדרסון, מיקרו-מכניקה של דפורמציה קשיחה].

גיאולוגיה סטרוקטורלית למתקדמים – פרופ' דב בהט [יסודות הפרקטוגרפיה והטקטונו-פרקטוגרפיה, סידוק שבירה והעתקה, קריטריונים לסיווג של סידוק בסלעי משקע ובגרניטים, העתקים וסדקים והאינטרקציה בינהם, דוגמאות מפרובינציות שבירה בסלעי משקע – בניו-יורק יוטה, דרום אנגליה ורמת חובב, דוגמאות שבירה בגרניטים: גרמניה, צ'כיה – מחצבת מרקוטין, קליפורניה ארה"ב].

אוקינוגרפיה:

מבוא לאוקינוגרפיה סביבתית – ד"ר אורית סיון [תכונות המים, טמפ' הים ומאזן החום האוקייני, ITCZ, תאי האדלי, כוח קוריוליס, מערך הרוחות הגלובלי, השפעת מערך הרוחות על סירקולציית מי-שטח באוקינוסים, הסעת אקמן וזרימה גיאוסטרופית, סירקולציות מי שטח עיקריות, פרופילים באוקיינוסים, הסירקולציה התרמוהלינית, הרכב מי הים ומליחותם, זרימה ותהליכים ביוגיאוכימיים בלגונה ובאסטואר, שיוו"מ דינמי בים, חישוב זמני שהות ומאזן מסות]

אוקינוגרפיה כימית – ד"ר אורית סיון [ההרכב הכימי של מי הים, החמצן והפחמן המומסים בים, איזוטופים כסמנים לתהליכים אוקיינים, מחזורים ביוגיאוכימיים עיקריים: מחזור הפחמן-חנקן-גופרית, תהליכים מווסתים באוקינוסים, הרכב הסדימנטים]

סדימנטולוגיה ימית – ד"ר בברלי גודמן וד"ר טימור כץ  [במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי למדעי-הים באילת IUI]: עקרונות השקעת סדימנטים במפרץ אילת, סקר של תנאי הסביבה במפרץ, הקניית ידע וכלים לשימוש בסמנים לתנאי סביבה בסדימנט, הן באופן רחב המתאים למודלים גלובאליים והן לסמנים ייחודיים למפרץ אילת, עקרונות איסוף דוגמאות סדימנטים במפרץ אילת והסביבה (איסוף מספינה ע"י Grab, קידוחים פניאומאטיים, קידוחים רדודים, ואיסוף פני שטח מקרקעית רדודה ועמוקה), הקניית טכניקות להפרדה בין סביבות ימיות שונות וסביבה יבשתית, הכרת הסביבה הבנטית: סדימנטים ואורגניזמים – פורמיניפרה ופטרופודים כסמנים בסדימנט, ניתוח של הסובב הימי המאובן, סקירת תהליכים מואצים כנגד תהליכים איטיים כפי שהם משתקפים בסדימנט הימי, הבנת תהליכים גיאוכימיים תלויי טמפרטורה מליחות ופעילות ביולוגית בעיקר דרך ניתוח של איזוטופים יציבים בסדימנט ובסביבה הבנטית.

סמנים פליאו-אקלימיים ופליאו-אוקינוגרפיים – ד"ר אורית סיון וד"ר סיגל אברומוביץ' [הכרת הסמנים proxies העיקרים המשמשים לשיחזורים פליאו-אוקינוגרפיים ושינויי אקלים וכן סקירת מגמות עיקריות בפנרוזואיקון, אפיון כל אחד מהסמנים ותרומתו בחקר פרמטרים אוקינוגרפים ואקלימיים כדוגמת שינויי טמפ', תבניות זרימה, מבנה עמודת המים ופרודוקטיביות ]

גיאוגרפיה:

מבוא לממ"ג [במסגרת המחלקה לגיאורפיה ופיתוח סביבתי] – שימוש בתוכנת ArcGIS.

גיאומורפולוגיה – מכניקה ואבולוציה של נוף [ד"ר איתי חביב] – מבוא לתהליכים פני-שטח ואבולציית נוף, נגר-עילי ואגני ניקוז, תהליכי עיצוב מדרונות: דיפוזיה/זחילה, תהליכים סטוכסטיים [אקראיים]: גלישות קרקע ו-debris flow, תהליכי בלייה ויצירת קרקע, הידראוליקה של נחל פתוחים ומכניקת נוזלים,  נחלים אלוביאליים: הגיאומטריה שלהם, מורפולוגיית קרקעית הנחל, תהליכי הובלת סדימנטים, מיפוי גיאומורפי, קרקעית נחל סלעית: תהליכי התחתרות, פרופילי אורך של נחלים, נקעים knickpoints, שיטות תיארוך גיאוכרונולוגיות: איזוטופים קוסמוגנים, OSL, תרמוכרונלוגיה של טמפ' נמוכות (דעיכת U-Th לגז הליום וכליאתו בגבישי אפטיט), קרחונים: מכניקה, מורפולוגיה והשפעתם על עיצוב פני הנוף.

מיפוי גיאולוגי:

מיפוי שכבות סדימנטריות [רכס זוהר, עין ירקעם] – ד"ר יוסי חצור

מחנה מיפוי מגמטי-מטמורפי [גבעת הקמפוס, אילת] – ד"ר ירון קציר

ניתוח מפות גיאולוגיות – פרופ' יהודה אייל

גיאולוגיה של ארץ-ישראל:

סיור רגיונלי בנגב– פרופ' חיים בנימיני [מכתש רמון: סטרטיגרפיה של הטריאס עד הקרטיקון התחתון, קער אורון ומכתש רמון: הכרת היורא והקרטיקון, מרכז הרי הנגב: קרטיקון עליון עד האיאוקן, איזור ערד עד חצבה: עמק ריפט וסביבתו]

סיור רגיונלי צפון – פרופ' יהודה אייל [גליל תחתון: אזור נצרת וטבריה, רמת הגולן: נחל ירמוך, מעלה גמלא, מצפה גדות ומיצד עטרת, החרמון ואצבע הגליל: טרוורטין קיבוץ שניר, מבצר נמרוד ובירכת רם, מפל התנור ועמק עיון, גליל מערבי: ראש הנקרה ואדמית, שבר פקיעין וכפר סמיע, שברי בית הכרם ליד שזור, רמות דלתון מול הר מירון].

גיאולוגיה של ארץ-ישראל – פרופ' משה אייל ופרופ' חיים בנימיני

גליון ציונים

מודעות פרסומת

קטגוריות